kh_2p6o4rRrHEFZDt7NrsjYfY3zerdFFq7P5QbpfA6Cu9V5BDXDpv Details of the block