th_kiPzHfkCQ8WN11oxuSWs6EgzSRQjzZgroZkvdzA6rZGEYK8Yk details

NameClaimTx

block_hash mh_2TAMmg2EP2G91Rv5Tg95vZJQgXGpzeCidadthaJTFpVhhvLhvA
block_height 401816 13722 blocks confirmed
hash th_kiPzHfkCQ8WN11oxuSWs6EgzSRQjzZgroZkvdzA6rZGEYK8Yk
signatures sg_5EjzojiymW2ynsw4fSrEbpeVkzNvZfwNtGcFyTExVAsmwmxHDBA7crkcYgQuWkkVSHa2xUKa1Cf23qRaAEzxfmWNDuVR6
Tx
account_id ak_pCMyTdVfXCiW7vyKpgpcAQSkSPpUcPYeCZNPSJCbFinMvoSJm
fee 0.000033000000000000 AE(33000000000000 ættos )
name tsl.chain
name_fee 2.178309e+20
name_salt 1267050447148321
nonce 3
type NameClaimTx
version 2