th_yFbB2xDzmwGgP5UoeyKe2q6NENh7me6rcSAwWbcqi3dHk6ogG details

SpendTx

block_hash mh_2pyDRJ2JPthzhG4FuLsAR9UbYwMrVo15gQq6mR85FGL7yFNkJT
block_height 744350 123830 blocks confirmed
hash th_yFbB2xDzmwGgP5UoeyKe2q6NENh7me6rcSAwWbcqi3dHk6ogG
signatures sg_EtYivWHLzUqZxoakE7sEg7Lw8aKJV9hFZhxfdacv2xoT7TpBti26QgjF4zz1V5GXxNs83aHXgUbhzLPpmw75FffNT3Af7
Tx
amount 2.0E-14 AE(20000 ættos )
fee 0.000019320000000000 AE(19320000000000 ættos )
nonce 7705530
payload ba_NzQ0MzQ5OmtoXzIyQUFwdHh4VVp1aG9valBvQkRKWXZDY0pXV2Y5RGFaUEV3Q1oyclVMenJhYjVDUkhLOm1oX3c5dkZNcjVVcEhGQTZYMVpheVJCNXRUREEyZWZYYkxBNDJHWjZEM01UY3JNbXpRVEQ6MTY3OTIwNDc4OKDyVc0=
(Decoded:
)
recipient_id ak_zvU8YQLagjcfng7Tg8yCdiZ1rpiWNp1PBn3vtUs44utSvbJVR
sender_id ak_zvU8YQLagjcfng7Tg8yCdiZ1rpiWNp1PBn3vtUs44utSvbJVR
ttl 744359
type SpendTx
version 1