kh_okVntEpwRLf3fRphxbXAJ4sf6N9jCYpw1yNyWG7tV9VcGkMe2 Details of the block