kh_2uPzJ1vkyUhNn13YrdXNXa9wy3SkbNzHgMrKqdACqJx39emg6H Details of the block