th_2JKkpX4hA6YxNaV4aXvWLP2RkvCMtT7siH9VKJV1nafavpvwVF details

NameClaimTx

block_hash mh_b1qi32aT2myKFbiHBP8FpnMLhHTmJyBFdZmcvjw5mFV1zHgiq
block_height 405735 21722 blocks confirmed
hash th_2JKkpX4hA6YxNaV4aXvWLP2RkvCMtT7siH9VKJV1nafavpvwVF
signatures sg_HRSpyTLyGLKhVvrFRQ8fVRgG6j5PNBfu3NrJWWDYYPT77fGVzE4eyXpJUBB63vDvSMMtDFpDhjP2NwVRLReBdkg2ScgwB
Tx
account_id ak_2BjvB4SkThiqHnLtqgy2hFKMeaNSisbrozYJUgYb7repvQtfQv
fee 0.000033200000000000 AE(33200000000000 ættos )
name Mytokens.chain
name_fee 1.96418e+19
name_salt 5218848915530721
nonce 20
type NameClaimTx
version 2