th_fUiwMfkmMZWUbAHotrd4ULm3vc6LrBCTNnYcXTepLmiTbS6hC details

OracleRespondTx

block_hash mh_2sQXG8YUcuGS8mZ2xKY6WfgF8zAkSCVSEgnrTCoDaNf7HNqhUn
block_height 390884 1167 blocks confirmed
hash th_fUiwMfkmMZWUbAHotrd4ULm3vc6LrBCTNnYcXTepLmiTbS6hC
signatures sg_Z5PBXTobmFhYZ2GzNxhTMdm6HXKBWWKFPLi9WTbopAWj254C5VnqENNp1CGcHmePL1B3PL5s1emSuwksBfovXJXWiX7cP
Tx
fee 0.000017764000000000 AE(17764000000000 ættos )
nonce 1548
oracle_id ok_AFbLSrppnBFgbKPo4GykK5XEwdq15oXgosgcdL7ud6Vo2YPsH
query_id oq_naayFgMHoqvLwaFfty6h7PpoTex2jtLfBgMwSwY1SVvFbGYfu
response ak_2j3YLGHc9DU77DSmHAVgGMqiHfF5i5JUJPBoroQR7T8neMye1V
response_ttl {"type":"delta","value":20}
type OracleRespondTx
version 1