ct_vJWj5Z9KPBSE52ZvbZ9cffRhEEX6K6DjRwAZcZ9bArDmrZDuS Owned by: ak_2EPngc6NcsyjtJDc5VSckh83NeL6FHYrLmGagpdqRDtStvTVDD